Vraag:

Door het vertrek van meerdere predikanten ontstond er een nieuwe situatie in de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer Noord, de Ichthuskerk. Voorafgaand aan het vormen van een nieuwe pastoresteam heeft de kerkenraad gevraagd of ik de bezinning wilde begeleiden om te komen tot uitgangspunten voor dit pastoresteam.

Oplossing:

Het bezinningstraject kende verschillende fasen:

1 Analyse:

Door middel van een online vragenlijst konden gemeenteleden reageren op vragen over ‘de reis van de Ichthuskerk’. Wat is de bestemming en de route? Wie zijn de reisgenoten? Wat wordt er verwacht van de reisorganisatie?

De uitkomsten uit deze vragenlijst is besproken en getoetst in twee interviews met een representatieve groep.

Daarnaast is er gekeken naar beleidsdocumenten, cijfers over leden, inkomsten en de situatie van de wijk (deskresearch).

2 Bezinning:

Alle informatie uit de analyse fase is gebruikt voor de bezinning, een gemeente avond waarbij in kleine groepen doorgesproken werd over de wensen en verwachtingen.

3 Advies:

De uitkomst van deze bezinning en de input van de analyse is samengebracht in een advies met aanbevelingen en een aantal profielen voor toekomstige werkers.

Reflectie:


We kijken terug op een heel plezierig contact met Wout die ons goed geholpen heeft bij de bezinning op een nieuw pastoresteam. Hierbij waren de ontmoetingen inspirerend en sloten ze goed aan bij de eigenheid van onze gemeente.