Bouwers voor Zijn gemeente

Welke ‘werkers’ heeft de kerk nodig, wat voor ‘bouwers’ hebben we nodig in dit deel van Zijn Koninkrijk? Deze vraag speelt al meerdere decennia, soms verstopt in discussies over het ambt, getouwtrek over preekconsent en het afbakenen van beroepsgroepen. Na het unaniem aanvaarden van het rapport ‘Geroepen en gezonden’ gaan zes werkgroepen in fasen aan het werk voor de verdieping en uitwerking van deze visie.

Werkgroep beroepsprofielen

De opdracht van de werkgroep beroepsprofielen is om verschillende beroepsprofielen op te stellen voor differentiatie van het ambt van dienaar des Woords, voor kerkelijk werkers die een andere taak vervullen en suggesties voor naamgeving van de verschillende beroepsprofielen.

Als werkgroep hebben we radicaal gekozen voor het denken vanaf het grondvlak en dus vanuit het belang van de lokale gemeente en het mozaïek van geloofsgemeenschappen. Hierbij realiseerden we ons dat gemeenten en geloofsgemeenschappen geholpen moeten worden. Daarvoor is dit ‘instrument’ ontwikkeld om gemeenten mee te nemen in het denken over werkers die passen in de gemeente specifieke context. Juist door het primaat bij de lokale gemeente te leggen vanuit het priesterschap van alle gelovigen hopen we uit de verlammende discussie te komen over opleidingsniveau.

Bouwtekening

Voordat er ‘gewerkt’ kan worden moet duidelijk zijn wat er verbouwt, gerenoveerd of volledig nieuw gebouwd moet worden. Als dit helder is kan er gestart worden met de juiste ‘werkers’ te werven. Hiervoor is dit instrument ontwikkeld.